terapi remiss psykoterapi

05/28

2019

”Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa”

Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/battrevillkormensvartseeffekteravmiljardsatsningpapsykiskhalsa

05/28

2019

”Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa”

Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/battrevillkormensvartseeffekteravmiljardsatsningpapsykiskhalsa

05/24

2019

””Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd””

”Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd”.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/orsakentillokningenavpsykiskohalsainteklarlagd

05/24

2019

””Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd””

”Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa inte klarlagd”.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/orsakentillokningenavpsykiskohalsainteklarlagd

05/15

2019

”Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården”

Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/langvarigpsykiskohalsaenutmaningforvarden

05/15

2019

”Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården”

Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/langvarigpsykiskohalsaenutmaningforvarden

10/10

2018

”Den psykiska ohälsan är fullständigt ohållbar”

Den psykiska ohälsan är fullständigt ohållbar.

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/denpsykiskaohalsanarfullstandigtohallbar

10/10

2018

”Den psykiska ohälsan är fullständigt ohållbar”

Den psykiska ohälsan är fullständigt ohållbar.

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/denpsykiskaohalsanarfullstandigtohallbar

10/04

2018

”Psykisk ohälsa vanligare bland äldre”

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/psykiskohalsavanligareblandaldre

10/04

2018

”Psykisk ohälsa vanligare bland äldre”

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/psykiskohalsavanligareblandaldre

05/15

2018

”"Psykvården i Sverige räcker inte till"”

"Psykvården i Sverige räcker inte till".

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/psykvardenisverigerackerintetill

05/15

2018

”"Psykvården i Sverige räcker inte till"”

"Psykvården i Sverige räcker inte till".

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/psykvardenisverigerackerintetill

05/15

2018

”Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat”

Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/miljardsatsningharhittillsgettfakonkretaresultat

05/15

2018

”Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat”

Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/miljardsatsningharhittillsgettfakonkretaresultat

03/21

2018

”Allt fler placerade barn använder psykofarmaka”

Allt fler placerade barn använder psykofarmaka.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/alltflerplaceradebarnanvanderpsykofarmaka

03/21

2018

”Allt fler placerade barn använder psykofarmaka”

Allt fler placerade barn använder psykofarmaka.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/alltflerplaceradebarnanvanderpsykofarmaka

01/16

2018

”Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa”

Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/sedirektsandningfranseminariumompsykiskohalsa

01/16

2018

”Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa”

Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/sedirektsandningfranseminariumompsykiskohalsa

01/09

2018

”Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds”

Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/adhd-lakemedelfransjukvardenfelanvands

01/09

2018

”Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds”

Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/adhd-lakemedelfransjukvardenfelanvands

Vi tar emot remisser från vårdcentraler inom ramen för Hälsoval Psykoterapi